posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 31 styczeń 2019

Zatrudnianie bhp-owca na umowę zlecenia

Czy BHP-owiec wykonujący czynności na podstawie umowy zlecenia może realizować wszystkie zadania wynikające z obowiązków BHP?

BHP-owiec, będący zleceniobiorcą i wykonujący czynności na podstawie umowy zlecenia, powinien realizować je w zakresie wynikającym w pierwszej kolejności z zawartej umowy. To umowa może sama określać zakres zadań zleceniobiorcy, ograniczając je do jedynie części obowiązków związanych z BHP. Jeżeli jednak w ramach zawartej umowy zleceniobiorca realizować ma wszelkiego rodzaju zadania wynikające z obowiązków BHP, nie istnieją przeszkody prawne, aby zleceniobiorca realizował takie zadania.

W omawianej sprawie należy także zwrócić uwagę na Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz obowiązki, jakie rozporządzenie to nakłada na pracodawcę w zakresie związanym z BHP. Zgodnie z § 1 ust. 3 Rozporządzenia pracodawca zatrudniający od 100 do 600 pracowników tworzy wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnia w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy. Natomiast pracodawca zatrudniający ponad 600 pracowników zatrudnia w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników (§ 1ust. 4 Rozporządzenia).
Niezależnie zatem od ilości osób wykonujących w spółce zadania z zakresu BHP na podstawie umów zlecenia (niezależnie od ilości zleceniobiorców – BHP-owców), zachowane muszą zostać także minimalne limity związane z ilością pracowników służby BHP, czyli osób zatrudnionych na postawie umów o pracę, nie umów zlecenia.

do góry