posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 03 grudzień 2012

Zalane wyrobisko a sprzęt BHP

Kopalnia eksploatuje złoże piasku spod wody. Dopóki nie zakupimy refulera, urabianie będzie prowadzone z brzegu koparką zgarniakową. Czy na takim akwenie wymagana jest przez przepisy obecność łódki bądź koła ratunkowego w celu zabezpieczenia bhp?

Koparka zgarniakowa, o której mowa w pytaniu, nie jest urządzeniem pływającym. W takim przypadku przepisy nie wymagają posiadania sprzętu ratowniczego. Przepisy dot. żeglugi śródlądowej, które regulują kwestie wyposażenia statków w środki bezpieczeństwa nie będą miały w tym przypadku zastosowania. § 81 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 28 VI 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w odkrywkowych zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite odwołuje się do tych przepisów jedynie w zakresie sprzętu pływającego:
 
§ 81. 1. Eksploatacja złoża spod lustra wody urządzeniami pływającymi odbywa się zgodnie z projektem technicznym eksploatacji uwzględniającym przepisy w sprawie bezpieczeństwa żeglugi w żegludze śródlądowej, z wyłączeniem sprzętu pływającego urabiająco-odstawczego, zatwierdzonym przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

2. Na akwenach wodnych zamkniętych śródlądowych w projekcie technicznym eksploatacji mogą być nieuwzględnione informacje dotyczące:

    1) posiadania uprawnień żeglugowych pracowników,

    2) posiadania sprzętu nawigacyjnego,

    3) instalacji zęzowej uproszczonej.

3. Zasady podziału obowiązków i współdziałania osób załogi urządzenia pływającego i osób zatrudnionych przy prowadzeniu ruchu zakładu górniczego ustala przedsiębiorca, powiadamiając właściwe organy nadzoru górniczego i administracji śródlądowej.

Jednakże brak jest prawnych przeszkód po temu, by wymogi w zakresie obowiązkowego wyposażenia koparki lub zakładu górniczego w sprzęt ratowniczy nałożył przedsiębiorca w planie ruchu. Można przewidzieć w planie obowiązek posiadania koła ratunkowego, bosaka itd. Wówczas taki sprzęt byłby wymagany, a jego brak byłby równoznaczny z prowadzeniem ruchu ZG niezgodnie z planem ruchu, za co grozić może kara grzywny lub aresztu (art. 182 ust. 1 PrGiG).

do góry