Komentarz do Prawa geologicznego i górniczego

W nieco ponad rok po wejściu w życie nowego Prawa geologicznego i górniczego, ukazuje się I tom Komentarza do nowej ustawy. Jest to jedyna tego typu publikacja na rynku księgarskim. Autorem komentarza jest r.pr. Hubert Schwarz.

Z okładki:

"Niniejszy komentarz obejmuje art. 1-103 Prawa geologicznego i górniczego, tj. materię związaną m.in. z koncesjami, kwalifikacjami geologicznymi i górniczymi, zasadami prowadzenia prac geologicznych, a także zagadnienia związane z wytworzeniem i korzystaniem z informacji geologicznej. Znaczną część zajmuje również objaśnienie pojęć podstawowych dla tej dziedziny prawa. Autor nierzadko prezentuje poglądy nowatorskie, przynoszące praktyczne korzyści adresatom ustawy. Komentarz poszczególnych przepisów PGG pogłębiony został odniesieniem do rozporządzeń. Całość wywodu uzupełniają liczne przykłady z praktyki".

Książkę objęły patronatem:

Czasopisma: "Kopaliny", "Magazyn Kruszywa", "Powder & Bulk", "Surowce i Maszyny Budowlane"

Organizacje: Komisja ds. Zagrożeń i Stosowania Prawa w Odkrywkowych Zakładach Górniczych, Polski Związek Producentów Kruszyw, Stowarzyszenie Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych, Stowarzyszenie Kopalń Odkrywkowych

Mecenat wydania sprawuje Kancelaria Prawnicza Amadeus

Format: B5

Liczba stron: 668

Stan prawny: 01.01.2013 r.

DRUGIE WYDANIE ZOSTAŁO ZAKTUALIZOWANE I UZUPEŁNIONE O KILKADZIESIĄT STRON.

Zamówienia można składać emailem (info@amadeus.biz.pl), podając dane do faktury.

Wpłaty w kwocie 120 zł (uwzględnia koszty przesyłki) można dokonywać na rachunek:

38 1140 2017 0000 4002 1201 3126

Realizacja zamówień nastąpi od dnia 4 X 2013 r.

Pliki do pobrania

spis treści [pdf] - pobierz
przedmowy [pdf] - pobierz

artykuły

18/11/2014
Prawne uwarunkowania prac remontowych i modernizacyjnych w zakładach górniczych

Stałe unowocześnianie maszyn i urządzeń, a także awaryjność sprzętu stosowanego w zakładach górniczych wymaga ciągłych prac remontowo-modernizacyjnych. I w tej dziedzinie ustawodawca przewidział specjalne, branżowe uwarunkowania prawne.

29/09/2014
Kilka tez o rekultywacji

Wszystko ma swój koniec – także działalność wydobywcza. Obowiązkiem przedsiębiorcy jest przeprowadzenie rekultywacji gruntów pogórniczych. Przyjrzyjmy się wybranym tezom z ostatnich orzeczeń sądów dotyczących tego zagadnienia.

10/01/2011
Pomoc publiczna dla przedsiębiorców

W prawie wspólnotowym pomoc publiczna, czyli pomoc udzielana przez państwo, władze regionalne i lokalne a także pochodząca z funduszy publicznych jest zakazana jako niezgodna z zasadami wspólnego rynku i naruszająca zasadę równości konkurencji. O wyjątkach traktuje artykuł mec. Anny Panek.

03/06/2012
Odstąpienie od umowy przedwstępnej

Na podstawie umowy przedwstępnej strony zobowiązują się w przyszłości do zawarcia umowy przyrzeczonej. W przypadku, gdy jeden z kontrahentów uchyla się od zawarcia umowy przyrzeczonej, mimo upływu terminu do jej zawarcia, umowa nie wygasa, lecz dalej wiąże strony. Rezygnacja ze zobowiązania jest możliwa tylko w określonych przypadkach, dlatego ważne jest takie skonstruowanie umowy, które zabezpieczy interesy zaciągającego zobowiązanie i umożliwi mu wycofanie się z przyjętego obowiązku.