Komentarz do Prawa geologicznego i górniczego

W nieco ponad rok po wejściu w życie nowego Prawa geologicznego i górniczego, ukazuje się I tom Komentarza do nowej ustawy. Jest to jedyna tego typu publikacja na rynku księgarskim. Autorem komentarza jest r.pr. Hubert Schwarz.

Z okładki:

"Niniejszy komentarz obejmuje art. 1-103 Prawa geologicznego i górniczego, tj. materię związaną m.in. z koncesjami, kwalifikacjami geologicznymi i górniczymi, zasadami prowadzenia prac geologicznych, a także zagadnienia związane z wytworzeniem i korzystaniem z informacji geologicznej. Znaczną część zajmuje również objaśnienie pojęć podstawowych dla tej dziedziny prawa. Autor nierzadko prezentuje poglądy nowatorskie, przynoszące praktyczne korzyści adresatom ustawy. Komentarz poszczególnych przepisów PGG pogłębiony został odniesieniem do rozporządzeń. Całość wywodu uzupełniają liczne przykłady z praktyki".

Książkę objęły patronatem:

Czasopisma: "Kopaliny", "Magazyn Kruszywa", "Powder & Bulk", "Surowce i Maszyny Budowlane"

Organizacje: Komisja ds. Zagrożeń i Stosowania Prawa w Odkrywkowych Zakładach Górniczych, Polski Związek Producentów Kruszyw, Stowarzyszenie Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych, Stowarzyszenie Kopalń Odkrywkowych

Mecenat wydania sprawuje Kancelaria Prawnicza Amadeus

Format: B5

Liczba stron: 668

Stan prawny: 01.01.2013 r.

DRUGIE WYDANIE ZOSTAŁO ZAKTUALIZOWANE I UZUPEŁNIONE O KILKADZIESIĄT STRON.

Zamówienia można składać emailem (info@kopalnie-odkrywkowe.pl), podając dane do faktury.

Wpłaty w kwocie 120 zł (uwzględnia koszty przesyłki) można dokonywać na rachunek:

38 1140 2017 0000 4002 1201 3126

 

Pliki do pobrania

spis treści [pdf] - pobierz
przedmowy [pdf] - pobierz

artykuły

24/09/2015
Zasady rozliczenia powierzchni lokalu z deweloperem

Często zdarza się, że rzeczywista powierzchnia zakupionego mieszkania różni się od określonej w umowie deweloperskiej. W takiej sytuacji istotne jest określenie sposobu dokonywania pomiaru powierzchni przez dewelopera oraz wskazanie już w umowie deweloperskiej zasad rozliczenia ceny w związku z zaistniałym różnicami. Wprowadzenie odpowiednich postanowień umownych w tym zakresie pozwoli stronom uniknąć w przyszłości sporu, w jaki sposób obliczyć rzeczywistą wielkość lokalu i związaną z tym cenę sprzedaży.

22/09/2015
OOŚ w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko

Ocena  oddziaływania  na  środowisko  (zwana dalej:  OOŚ),  jest  jednym z  podstawowych  instrumentów  zarządzania  i  prawnej  ochrony  środowiska,  która  musi  być przedmiotem analizy każdego Inwestora zamierzającego zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne w  celu  potwierdzenia  albo  wyeliminowania  konieczności  przeprowadzania  OOŚ  dla realizowanego projektu.

16/02/2012
uwag kilka do projektu rozporządzenia w/s BHP odkrywkowych zakładów górniczych

Jednym z najważniejszych aktów prawnych normujących zasady ruchu zakładu górniczego, jest – poza samą ustawą – rozporządzenie w sprawie BHP. Co przynosi projekt nowego aktu? Czy rzeczywiście ułatwi prowadzenie działalności eksploatacyjnej, przy zagwarantowaniu odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa?

17/02/2010
czy prokura podlega składkom ZUS?

Czy prokurent winien opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego?