wzór umowy sprzedaży (zbycia) akcji imiennych w spółce akcyjnej

UMOWA SPRZEDAŻY AKCJI  IMIENNYCH

Zawarta w ……………………………………………… dnia …………………………………………….... pomiędzy:
*    (imię nazwisko) zamieszkałym w (adres), legitymującym się dowodem osobistym serii … o numerze……, zwanym dalej Sprzedającym,
a
*    (imię nazwisko) zamieszkałym w (adres), legitymującym się dowodem osobistym serii … o numerze……, zwanym dalej Kupującym
o treści następującej:

1.    Sprzedający oświadcza, iż posiada (ilość) akcji  (nazwa przedsiębiorstwa) spółka akcyjna z siedzibą w (adres) wpisanego do rejestru prowadzonego przez (np. Sąd Rejonowy we Wrocławiu - VI Wydział Gospodarczy w dniu 10 listopada 2000 roku pod numerem RHB ………) każda akcja o wartości nominalnej (wartość akcji) zł.

2.    Sprzedający oświadcza, że:
a.    akcje te nie są obciążone prawami osób trzecich (w szczególności zastawem),
b.    zbycie akcji nie jest ograniczone lub wykluczone na mocy statutu lub innych postanowień, w szczególności nie jest obciążone prawem pierwokupu lub nie wymaga wyrażenia przez spółkę zgody,
c.    wpłata na akcje została dokonana w pełnej wysokości i spółce akcyjnej nie przysługuje z tego tytułu jakiekolwiek roszczenie względem posiadacza akcji,
d.    akcje nie uległy umorzeniu bądź też nie podlegają mu z jakiegokolwiek tytułu,
e.    prawa korporacyjne (prawo głosu, prawo do dywidendy) nie zostały ograniczone lub wyłączone,
f.    treść dokumentu akcji jest aktualna,
g.    nie zawierają żadnych innych wad prawnych.

3.    Sprzedający sprzedaje Kupującemu akcje za (kwota) zł (słownie) za jedną akcję. Cena akcji została ustalona na łączną kwotę (kwota) zł (słownie).

4.    Strony postanawiają, że zapłata za akcje dokonana zostanie przelewem na rachunek (bank i numer konta) w ciągu (ilość) dni od dnia podpisania umowy.

5.    Sprzedający oświadcza, że akcje o których mowa w pkt. 1 nie są obciążone prawami osób trzecich. Ponadto oświadcza, że nie istnieją zaległości wobec spółki, o której mowa w pkt. 1, z tytułu świadczeń związanych z posiadaniem akcji.

6.    Wydanie dokumentów akcji nastąpiło przed podpisaniem niniejszej umowy.

7.    Koszty zawarcia niniejszej umowy ponosi Kupujący.

8.    Zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

9.    Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z niniejszą umową, Strony poddają pod rozstrzygnięcie Stałego Sądu Arbitrażowego przy Biurze Finansowym AMADEUS we Wrocławiu.

10.    Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.
Sprzedający:    Kupujący:

(dodał: Hubert Schwarz)


Tagi: wzory umów i innych pism

artykuły

24/09/2015
Zasady rozliczenia powierzchni lokalu z deweloperem

Często zdarza się, że rzeczywista powierzchnia zakupionego mieszkania różni się od określonej w umowie deweloperskiej. W takiej sytuacji istotne jest określenie sposobu dokonywania pomiaru powierzchni przez dewelopera oraz wskazanie już w umowie deweloperskiej zasad rozliczenia ceny w związku z zaistniałym różnicami. Wprowadzenie odpowiednich postanowień umownych w tym zakresie pozwoli stronom uniknąć w przyszłości sporu, w jaki sposób obliczyć rzeczywistą wielkość lokalu i związaną z tym cenę sprzedaży.

22/09/2015
OOŚ w przypadku przedsięwzięć mogących potencjalnie oddziaływać na środowisko

Ocena  oddziaływania  na  środowisko  (zwana dalej:  OOŚ),  jest  jednym z  podstawowych  instrumentów  zarządzania  i  prawnej  ochrony  środowiska,  która  musi  być przedmiotem analizy każdego Inwestora zamierzającego zrealizować przedsięwzięcie inwestycyjne w  celu  potwierdzenia  albo  wyeliminowania  konieczności  przeprowadzania  OOŚ  dla realizowanego projektu.

17/02/2010
czy prokura podlega składkom ZUS?

Czy prokurent winien opłacać składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego?

05/12/2009
czy spółka cywilna jest pracodawcą?

Spółka cywilna to stosunek prawny między wspólnikami, nie kreujący nowego podmiotu. Podmiotami wszelkich zobowiązań są wspólnicy, a nie spółka cywilna; spółka taka nie może być również stroną procesu cywilnego. Czy jednak spółka taka może być pracodawcą?