posted by: Magdalena Walczak
Utworzono: 27 styczeń 2019

Zatrudnianie przez przedsiębiorcę osób dozoru podmiotu zewnętrznego

Czy  możemy zatrudnić osobę dozoru górniczego z firmy wykonującej odkrywkę?

W odpowiedzi na pytanie należy rozpatrzeć aspekty wynikające z następujących ustaw:

prawo pracy


Brak jest przeszkód dla zatrudnienia przez przedsiębiorcę osoby dozoru górniczego, będącej równocześnie pracownikiem innej spółki. Jedynie ograniczenia na tym gruncie mogą wynikać z umowy zawartej pomiędzy pracownikiem a jego pierwotnym pracodawcą i przewidującej zakaz prowadzenia przez pracownika działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy lub też świadczenia pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność (kwestie związane z zakazem konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy reguluje art. 1011 KP).

prawo cywilne oraz ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji


Należy przeanalizować czy umowa zawarta pomiędzy przedsiębiorcą a podmiotem zewnętrznym wykonującym czynności mu powierzone w ruchu zakładu górniczego nie wyłącza możliwości zatrudnienia przez przedsiębiorcę pracownika tego podmiotu. Jeżeli brak jest takiego postanowienia umownego, nie istnieją przeszkody do zatrudnienia przez przedsiębiorcę takiego pracownika. Działanie polegające na zatrudnieniu pracownika podmiotu zewnętrznego wykonującego czynności mu powierzone w ruchu zakładu górniczego nie stanowi również czynu nieuczciwej konkurencji  określonego w art. 3 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, pod warunkiem, że nie będzie to prowadzić do nabycia od przedmiotowego pracownika informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa wskazanego podmiotu zewnętrznego (pierwotnego pracodawcy).

prawo geologiczne i górnicze


Odnosząc się do prawa geologicznego i górniczego należy na wstępie stwierdzić, że zgodnie z art. 121 ust. 1 PGG przepisy tej ustawy mają zastosowanie do podmiotów wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności im powierzone w ruchu zakładu górniczego (podmiotów zewnętrznych). Podmioty zewnętrzne muszą spełniać wymogi określone w art. 121 ust. 2 PGG, wśród których wymienia się m.in. zapewnienie odpowiednich służb ruchu, w tym osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz osób o kwalifikacjach niezbędnych do kierowania i wykonywania określonego rodzaju robót. Sposób organizacji pracy wraz ze schematem organizacyjnym i dodatkowymi ustaleniami zapewniającymi bezpieczne wykonywanie robót określa umowa zawarta między przedsiębiorcą a podmiotem zewnętrznym. Należy podkreślić, że podmiot zewnętrzny jest związany planem ruchu sporządzonym, zgodnie z art. 108 ust. 1 PGG, przez przedsiębiorcę.

Zgodnie z art. 108 ust. 2 pkt 1 PGG plan ruchu zg określa m.in. strukturę organizacyjną zakładu górniczego, w szczególności przez wskazanie stanowisk osób kierownictwa i dozoru ruchu. Brak jest przeszkód, aby wprowadzić w schemacie organizacyjnym stanowisko osoby dozoru z podmiotu zewnętrznego.

Równocześnie należy podkreślić, że zgodnie z art. 53 ust. 2 PGG podmiot zewnętrzny może sam określać kwalifikacje dozoru (przygotowanie zawodowe i doświadczenie) dla swoich pracowników. Nie pozbawia to jednak przedsiębiorcy możliwości zagwarantowania w umowie zawartej z podmiotem zewnętrznym, że pracownicy podmiotu zewnętrznego posiadać będą określone kwalifikacje. Powyższe oświadczenie podmiotu zewnętrznego zawarte w umowie zwalnia również przedsiębiorcę z odpowiedzialności w przypadku, gdyby okazało się, że pracownicy podmiotu zewnętrznego nie posiadają wymaganych kwalifikacji.

Również zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, kierownik ruchu zakładu górniczego może wyznaczyć osobę kierownictwa lub dozoru ruchu zg do wykonywania nadzoru nad prowadzeniem ruchu tego zakładu na danej zmianie. Kierownik ruchu zakładu górniczego może powierzyć prowadzenie ruchu zg osobie z podmiotu zewnętrznej. Osoba taka musi jednak posiadać stwierdzone kwalifikacje i doświadczenie do prowadzenia ruchu zg samodzielnie na danej zmianie, co należy zweryfikować przez powierzeniem takiej osobie wskazanych powyżej obowiązków.

Konkludując, przepisy prawa geologicznego i górniczego pozwalają przedsiębiorcy na to, aby nie zatrudniać osoby dozoru na każdej zmianie, a zamiast tego wyznaczyć osobę dozoru z zewnątrz. Nie musi on zatem specjalnie zatrudniać osoby dozoru, bo może być nią osoba z podmiotu zewnętrznego w myśl art. 121 PGG, z którym przedsiębiorca zawarł umowę.

Jeżeli natomiast przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie pracownika podmiotu zewnętrznego (innej firmy), przepisy prawa, jak wskazano powyżej, nie stanowią przeszkody dla zatrudnienia takiej osoby.

do góry