posted by: Magdalena Walczak
Utworzono: 31 styczeń 2019

Firma budowlana jako podmiot zewnętrzny w zakładzie górniczym

Czy firma budowlana wykonująca czynności w ruchu zakładu górniczego jest podmiotem, do którego stosuje się art. 121 ustawy – Prawo geologiczne i górnicze? Czy taka firma jest zobowiązana zapewnić odpowiednie służby ruchu, w tym osoby kierownictwa i dozoru ruchu oraz osoby o kwalifikacjach niezbędnych do kierowania i wykonywania określonego rodzaju robót?

Przepis art 121 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (PGG) stosuje się do podmiotów zewnętrznych wykonujących w zakresie swojej działalności zawodowej czynności im powierzone w ruchu zakładu górniczego. Takie podmioty są zobowiązane spełniać warunki określone w art. 121 ust. 2 PGG, wśród których wymienione zostało również zapewnienie odpowiednich służb ruchu, w tym osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz osób o kwalifikacjach niezbędnych do kierowania i wykonywania określonego rodzaju robót.

Aby stwierdzić czy w danym przypadku mamy do czynienia z podmiotem określonym w art. 121 PGG, należy ustalić czy jest to podmiot zewnętrzny, z którym zawarto umowę oraz czy przedmiotem tej umowy są czynności w ruchu zakładu górniczego. Jeżeli podmiot zewnętrzny wykonywać będzie na podstawie umowy czynności w ruchu zakładu górniczego, do zastosowania art. 121 PGG nie będzie miało znaczenia, że jest to np. firma budowlana (taka firma budowlana będzie zatem wciąż zobowiązana zapewnić odpowiednie służby ruchu, w tym osoby kierownictwa i dozoru ruchu oraz osoby o kwalifikacjach niezbędnych do kierowania i wykonywania określonego rodzaju robót).

Natomiast jeżeli podmiot zewnętrzny będzie wykonywać inne powierzone mu czynności (niebędące czynnościami w ruchu zakładu górniczego), art. 121 PGG nie będzie mieć zastosowania do takiego podmiotu.

do góry