czwarta umowa na czas określony a umowa na zastępstwo

posted by: Magdalena Walczak
Utworzono: 04 lipiec 2019

 Czwarta umowa na czas określony a umowa na zastępstwo 

Chcielibyśmy zatrudnić pracownika na czas określony, jak co roku w czasie urlopowym. Byłaby to jednak 4 umowa na czas określony, a zatem de facto stałaby się umową na czas nieokreślony. Powodem zatrudnienia nie jest wzrost produkcji. Pracownik zastępowałby różnych pracowników przebywających na urlopie. Czy mamy możliwość zatrudnienia pracownika na czas określony?
Jeżeli liczba zawartych umów o pracę na czas określony przekroczy 3 albo okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także łączny okres zatrudnienia na podstawie umów o pracę na czas określony zawieranych między tymi samymi stronami stosunku pracy przekroczy okres 33 miesięcy (z wyłączeniem ewentualnej umowy na czas próbny), od dnia zawarcia czwartej umowy o pracę na czas określony, jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony (art. 25 1 § 1 i § 3 Kodeksu Pracy).

Zgodnie z art. 25 1 § 4 KP powyższego ograniczenia nie stosuje się do umów o pracę zawartych na czas określony:
1) w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
2) w celu wykonywania pracy o charakterze dorywczym lub sezonowym,
3) w celu wykonywania pracy przez okres kadencji,
4) w przypadku gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie
- jeżeli ich zawarcie w danym przypadku służy zaspokojeniu rzeczywistego okresowego zapotrzebowania i jest niezbędne w tym zakresie w świetle wszystkich okoliczności zawarcia umowy.
Są to jedyne dopuszczalne wyjątki przewidziane w kodeksie pracy.
Umowa zawarta w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy (umowa na zastępstwo) musi dotyczyć zastępowania konkretnego pracownika. W przypadku, gdy nie będzie zastępowany konkretny pracownik, nie ma możliwości zastosowania przepisu art. 251 § 4 pkt 1 KP. Nie mamy też do czynienia z pracą o charakterze dorywczym lub sezonowym - jako przykłady takich prac podaje się prace w gospodarstwie rolnym, prace ogrodnicze, prace związane z sezonem grzewczym, działalność budowlaną, turystyczną itp. Nie ma zastosowania również wyjątek dotyczący wykonywania pracy przez okres kadencji. Jeżeli zatrudnienie pracownika nie może być usprawiedliwione rzeczywistym okresowym zapotrzebowaniem, nie ma innej możliwości zawarcia z pracownikiem czwartej umowy na czas określony.

do góry