Czy spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki cywilnej?

posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 07 sierpień 2010

 Czy spółka z o.o. może być wspólnikiem spółki cywilnej? 

Czy osoba prawna w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być wspólnikiem w spółce cywilnej?


Przepisy normujące spółkę cywilną, w szczególności art. 860 § 1 Kodeksu cywilnego, nie zawierają norm ograniczających kategorie podmiotów posiadających zdolność do bycia wspólnikiem. Przywołany art. 860 § 1 KC stanowi, że „przez umowę spółki wspólnicy (…)” – bez wskazania, że wspólnikiem może być np. wyłącznie osoba fizyczna. Skoro tak, to przyjąć należy, że wspólnikiem może być co najmniej każdy podmiot posiadający zdolność prawną – tj. osoba fizyczna oraz osoba prawna, w tym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Na marginesie należy zauważyć, że wspólnikami s.c. mogą być również jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym przepis prawa przyznaje zdolność prawną (art. 33[1] KC). W tej kategorii mieścić się będą przykładowo spółki jawne czy komandytowe.
Jakkolwiek brak przepisu, który jednoznacznie wskazałby krąg podmiotów posiadających zdolność bycia wspólnikiem s.c., to jednak ograniczanie tego kręgu wyłącznie do osób fizycznych narusza zdolność prawną osób prawnych wynikającą z przepisów ogólnych prawa cywilnego.

LITERATURA
Zaprezentowany wyżej pogląd jest powszechnie reprezentowany w doktrynie. Dla przykładu wymienić można Andrzeja Herbeta (System Prawa Prywatnego, Prawo spółek osobowych, t. XVI, Warszawa 2008 r., s. 530, Nb 76), Jacka Gudowskiego (Komentarz do kodeksu cywilnego, Księga trzecia, Zobowiązania, t. II, Warszawa 2001, s. 533, p. 5) czy Krzysztofa Pietrzykowskiego (Kodeks cywilny, t. II, Komentarz, Warszawa 2003, s. 545, Nb 21).

do góry