posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 05 październik 2019

 Zagrożenie klimatyczne - nowelizacja przepisów 

18 października 2019 r. wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1702 i 2204, z 2016 r. poz. 949 oraz z 2017 r. poz. 1247). Z tym dniem zmienione zostaną przepisy dotyczące zagrożenia klimatycznego.

Wedle znowelizowanego § 21 ust.1, podstawowym kryterium oceny zagrożenia klimatycznego jest występowanie:
1) temperatury powietrza mierzonej termometrem suchym większej niż 28°C lub intensywności chłodzenia mniejszej niż 11 katastopni wilgotnych (Kw) albo
2) temperatury zastępczej klimatu większej niż 26°C
- na stanowisku pracy w rozumieniu § 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. poz. 1650, z 2007 r. poz. 330, z 2008 r. poz. 690 oraz z 2011 r. poz. 1034), znajdującym się w podziemnym wyrobisku górniczym.

Jednocześnie, zgodnie z ust. 2, "w podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny oceny zagrożenia klimatycznego dokonuje się przez określenie parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego na podstawie pomiaru temperatury powietrza termometrem suchym na stanowisku pracy lub pomiaru intensywności chłodzenia na stanowisku pracy". W podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny oceny zagrożenia klimatycznego dokonuje się przez wyznaczenie temperatury zastępczej klimatu w sposób określony w Polskiej Normie dotyczącej wyznaczania temperatury zastępczej klimatu lub przez określenie parametrów mikroklimatu powietrza kopalnianego na stanowisku pracy, o czym stanowi § 21 ust. 3 rozporządzenia.

Znowelizowane zostały ust. 2-4 w § 22 rozporządzenia, określające stopnie zagrożenia klimatycznego:

"2. Stanowisko pracy podlega zaliczeniu do jednego z trzech stopni zagrożenia klimatycznego.

3. W podziemnych zakładach górniczych wydobywających węgiel kamienny stanowisko pracy podlega zaliczeniu do:

1) I stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli temperatura powietrza mierzona termometrem suchym jest większa niż 28°C i nie przekracza 31°C lub intensywność chłodzenia jest mniejsza niż 11 katastopni wilgotnych (Kw);

2) II stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli temperatura powietrza mierzona termometrem suchym jest większa niż 31°C i nie przekracza 33°C;

3) III stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli temperatura powietrza mierzona termometrem suchym jest większa niż 33°C.

4. W podziemnych zakładach górniczych wydobywających kopaliny inne niż węgiel kamienny stanowisko pracy podlega zaliczeniu do:

1) I stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli:

a) temperatura zastępcza klimatu jest większa niż 26°C i nie przekracza 30°C lub

b) temperatura powietrza mierzona termometrem suchym jest większa niż 28°C i nie przekracza 31°C lub intensywność chłodzenia jest mniejsza niż 11 katastopni wilgotnych (Kw);

2) II stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli:

a) temperatura zastępcza klimatu jest większa niż 30°C i nie przekracza 32°C lub

b) temperatura powietrza mierzona termometrem suchym jest większa niż 31°C i nie przekracza 33°C;

3) III stopnia zagrożenia klimatycznego, jeżeli temperatura zastępcza klimatu jest większa niż 32°C".

Omówioną zmianę wprowadza rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 września 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. poz. 1883).

 

Wspomniana wyżej nowelizacja wymusiła jednoczesną zmianę rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1118). Zostało ono zmienione przepisami rozporządzenia Ministra Energii z dnia 22 sierpnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych.

do góry