posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 19 grudzień 2022

 Nowelizacja PGG a kwalifikacje osób dozoru

Projektowana przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska nowelizacja Prawa geologicznego i górniczego, wpisana do Wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów pod numerem UD280 zmienia zasady dotyczące "stwierdzania kwalifikacji" osób dozoru ruchu w odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych.

Obecnie obowiązujący przepis art. 53 ust. 2 PGG zobowiązuje pracodawców do określenia przygotowania zawodowego i doświadczenia zawodowego do wykonywania czynności osób dozoru (w niektórych przypadkach - także wyższego dozoru). Nowelizacja "UD 280" przepisy te uchyli, co oznacza, że osoby wszystkich szczebli dozoru zmuszone będą posiadać stwierdzenie kwalifikacji wydane przez właściwego dyrektora OUG. W przypadku osób dozoru ruchu (oraz wyższego dozoru) dotyczy to różnych specjalności technicznych, w zależności od rodzaju zakładu górniczego:

a) w odkrywkowych zg wydobywających węgiel brunatny lub z użyciem środków strzałowych - specjalności górniczej, wiertniczej, geofizycznej, mechanicznej, elektrycznej, mierniczej, geologicznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrona środowiska i budowlanej,

b) w pozostałych odkrywkowych zg - specjalności górniczej, wiertniczej, geofizycznej, energomechanicznej, mierniczej, geologicznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrona środowiska i budowlanej,

c) w otworowych zg - specjalności górniczej, geofizycznej, energomechanicznej, mierniczej, geologicznej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, a także ochrona środowiska i budowlanej.

Zmiany dotyczą również specjalności wiertniczej, geofizycznej, geofizyki i techniki strzałowej, energomechanicznej, mierniczej, geologicznej oraz

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach wykonujących roboty geologiczne służące poszukiwaniu lub rozpoznawaniu:

a) złóż węglowodorów,

b) złóż kopalin innych niż węglowodory oraz wody podziemne będące kopalinami,

c) wód podziemnych lub wykonywane w celu  wykorzystania ciepła Ziemi,

d) kompleksu podziemnego składowania dwutlenku węgla.


Co prawda powierzenie wykonywania czynności osób dozoru, dokonane przez pracodawcę zachowuje moc przez 5 lat licząc od dnia wejścia w życie nowelizacji, to jednak dotyczy to jedynie powierzeń dokonanych przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Po wejściu w życie nowelizacji pracodawca nie będzie mógł nowym pracownikom powierzać wykonywania czynności osób dozoru i wyższego dozoru, jeśli osoby te nie będą miały stwierdzonych kwalifikacji przez dyrektora OUG.


Skutek ten będzie zatem dotkliwy:

- dla nowych pracowników - bo nie będą mogli podjąć pracy osób dozoru (i wyższego dozoru) dopóki nie nabędą stwierdzenia kwalifikacji przez dyrektora OUG,

- dla obecnych pracowników - bowiem w ciągu 5 lat będą musieli zdać egzamin i uzyskać stwierdzenie kwalifikacji.


Należy przy tym pamiętać, że stwierdzenie kwalifikacji nie będzie możliwe wcześniej niż przed wejściem w życie nowelizacji. Oznacza to, że po wejściu w życie nowelizacji pracownicy będą musieli odczekać (nawet parę miesięcy) na ogłoszenie terminów egzaminów, przystąpienie do egzaminów - i uzyskanie decyzji dyrektora OUG stwierdzających kwalifikacje.


Tym samym, jeśli ktoś z osób dozoru / wyższego dozoru planuje zmienić pracodawcę, to niech to uczyni przed wejściem w życie noweli, bo potem co najmniej kilka miesięcy będzie to niemożliwe.

do góry