posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 31 październik 2013

Legalizacja samowoli budowlanej

Zbudowałeś obiekt bez wymaganego prawem pozwolenia? Jeszcze nic straconego, możesz go zalegalizować.

Wszelkie roboty budowlane za wyjątkiem  tych dla których ustawa nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę mogą być prowadzone jedynie po uzyskaniu ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.
Przez pojecie robót budowlanych należy rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Jeżeli obiekt budowlany został wybudowany bez wymaganego prawem zezwolenia mamy do czynienia z samowolą budowlaną.
W takim przypadku organ administracji może nakazać w drodze decyzji rozbiórkę obiektu budowlanego lub jego części będącego w budowie albo wybudowanego bez wymaganego pozwolenia na budowę.
Obiekt który został wybudowany niezgodnie z przepisami możemy jednak uchronić przez rozbiórką, ale należy spełnić wymagania określone w ustawie. Poniższe warunki muszą być spełnione łącznie.
Budowa musi być zgodna z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  w szczególności z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo z ustaleniami ostatecznej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku gdy nie został uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a także nie może naruszać przepisów techniczno -budowlanych w zakresie uniemożliwiającym doprowadzenie obiektu lub jego części do stanu zgodnego z prawem.
Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione właściwy organ wstrzymuje postanowieniem prowadzenie robót. W tym postanowieniu organ ustala wymagania dotyczące niezbędnych zabezpieczeń, a także nakłada obowiązek przedstawienia w wyznaczonym terminie następujących dokumentów: zaświadczenie wójta, burmistrza, prezydenta miasta o zgodności budowy z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub z ostateczną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.  Organ zobowiązuje również do przedstawienia czterech egzemplarzy projektu budowlanego wraz z wymaganą prawem dokumentacją oraz oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Organ może zobowiązać do przedstawienia jeszcze innych dokumentów. W przypadku gdy nie przedstawimy w wyznaczonym terminie wskazanych wyżej dokumentów organ nakaże rozbiórkę obiektu.
Natomiast jeżeli przedstawimy organowi w/w dokumenty w wyznaczonym terminie, taktowane jest to jako złożenie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i wznowienie robót budowlanych, jeżeli budowa nie została zakończona.  Jeżeli organ stwierdzi, że zostały spełnione wszystkie przesłanki wydana decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego i pozwoleniu na wznowienie robót albo też decyzję o zatwierdzeniu projektu budowlanego, jeżeli budowa została zakończona. Organ zobowiąże również do uzyskania decyzji o pozwolenie na użytkowanie.
Należy również zaznaczyć, iż z legalizacją samowoli budowlanej wiąże się konieczność uiszczenia opłaty legalizacyjnej. Organ ustala wysokość opłaty legalizacyjnej w drodze postanowienia na które przysługuje zażalenie. Wysokość opłaty legalizacyjnej zależy od kategorii obiektu i jego wielkości.

do góry