posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 26 listopad 2018

Obowiązek przeprowadzenia bieżącej oceny ryzyka przez podwykonawców w ruchu zg


Kopalnia korzysta z usług podwykonawców na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej. Podwykonawca wykonuje czynności w ruchu zakładu górniczego z udziałem zatrudnionych przez siebie pracowników. W związku z powyższym pojawiają się pytania dotyczące wzajemnych relacji między przedsiębiorcą górniczym, podwykonawcą oraz jego pracownikami.
1.    Czy przedsiębiorca górniczy, którego nie łączy żadna bezpośrednia umowa z pracownikami podwykonawcy może żądać od wykonawcy przeprowadzenia bieżącej oceny ryzyka (np. realizacja podnoszenia koła odwadniacza przez dźwig przy założeniu, że dźwig nadzoruje podwykonawca)?
2.    Czy przedsiębiorca górniczy może zmienić kwalifikację pracy pracowników podwykonawcy np. z pracy o normalnym stopniu trudności na pracę niebezpieczną?
3.    Czy przedsiębiorca górniczy ma prawo zmienić według swojej oceny środki ochrony osobistej dla pracowników podwykonawcy?
 
Art. 121 „nowego” PGG nakazuje odpowiednio stosować przepisy rozdziału dot. ruchu zakładu górniczego do osób zewnętrznych. Wśród obowiązków podwykonawcy należy wskazać:
1)    zapewnienie odpowiednich służb ruchu, w tym osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz osób o kwalifikacjach niezbędnych do kierowania i wykonywania określonego rodzaju robót;
2)    zapewnienie niezbędnych środków materialnych i technicznych umożliwiających bezpieczne wykonywanie robót;
3)    przeszkolenie pracowników w zakresie znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym bezpiecznego wykonywania powierzonych im czynności;
4)    ocenienie i udokumentowanie ryzyka zawodowe na stanowisku pracy oraz poinformować pracowników o tym ryzyku, a także stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające to ryzyko.

Sposób organizacji pracy wraz ze schematem organizacyjnym i dodatkowymi ustaleniami zapewniającymi bezpieczne wykonywanie robót określa umowa zawarta między przedsiębiorcą a podmiotem zewnętrznym.

W oparciu o art. 121 PGG podmiot zewnętrzny jest obowiązany do dokonania oceny i udokumentowania ryzyka zawodowego na stanowisku pracy. Dodatkowo w umowie pomiędzy przedsiębiorcą a podmiotem zewnętrznym można postanowić, że podmiot ten jest zobowiązany  do przeprowadzenia bieżącej oceny ryzyka. Odnośnie zaś możliwości zmiany kwalifikacji pracy pracowników podwykonawcy oraz możliwości dokonania oceny prawidłowości zastosowanych środków ochrony osobistej – decyzję w tym zakresie podejmuje pracodawca pracowników a więc podwykonawca przedsiębiorcy górniczego, nic nie stoi jednak na przeszkodzie by i te kwestie uregulować w umowie z podwykonawcą.

Niezależnie od powyższego należy mieć na uwadze postanowienia Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1008). Zgodnie z jego postanowieniami prace w ruchu zakładu górniczego mogą wykonywać osoby, które posiadają:
1)    wymagane kwalifikacje lub potrzebne umiejętności do wykonywania tych prac;
2)    dostateczną znajomość przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy potwierdzoną posiadaniem aktualnego zaświadczenia o odbyciu szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy;
3)    aktualne badania lekarskie oraz inne badania stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

do góry