posted by: Magdalena Walczak
Utworzono: 01 grudzień 2018

Odmowa świadczenia rehabilitacyjnego a powrót do pracy

ZUS odmówił przyznania pracownikowi świadczenia rehabilitacyjnego, ponieważ pracownik nie został uznany za niezdolnego do pracy. Czy orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS jest wystarczające do dopuszczenia pracownika do pracy na zajmowanym dotychczasowym stanowisku?


Pracownikowi odmówiono przyznania świadczenia rehabilitacyjnego, ponieważ nie został uznany za niezdolnego do pracy (czyli zdaniem ZUS jest on zdolny do pracy). W takiej sytuacji, jeżeli pracownik zgłasza chęć powrotu do pracy, pracodawca jest zobowiązany do skierowania go na kontrolne badania lekarskie (jest to obowiązek spoczywający na pracodawcy, nie na pracowniku), ponieważ jego nieobecność w pracy z powodu choroby wyniosła ponad 30 dni. Zgodnie z art. 229 § 2 zdanie 2 KP „w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.”
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie. Natomiast wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę (art. 229 § 4 i 4a KP). Szczegółowe zasady związane z przeprowadzaniem badań kontrolnych pracowników określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy. Rozporządzenie to określa m.in., że badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:
1) brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku albo
2) istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku
- w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, którego treść również szczegółowo określa rozporządzenie.
Orzeczenie Komisji Lekarskiej ZUS nie spełnia powyższych wymogów i nie jest wystarczające do dopuszczenia pracownika do pracy na zajmowanym dotychczasowym stanowisku. Konieczne jest uzyskanie orzeczenia od lekarza medycyny pracy, który orzeczenie to wyda w oparciu o wystawione przez Państwa skierowanie zawierające określenie stanowiska pracy i warunków pracy.

do góry