posted by: Magdalena Walczak
Utworzono: 01 grudzień 2018

Nowe uregulowania uprawnień do obsługi maszyn

Proszę o interpretację nowych przepisów dotyczących uprawnień na sprzęt budowlany. Jeżeli maszynista posiadał uprawnienia III klasy z rozszerzeniem na konkretną ładowarkę, czy to rozszerzenie można liczyć jako klasę II?


Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11 stycznia 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych jeżeli maszynista posiadał uprawnienia III klasy, zachowuje nadal uprawnienia klasy III, jednak w obecnym jej rozumieniu. Do klasy III należą obecnie ładowarki o masie całkowitej do 20 ton. Dodatkowo kwalifikacje operatora, który uzyskał uprawnienia w tej specjalności klasy III lub I, upoważniają go do obsługi spycharki klasy III.
Jednocześnie, jeżeli operator ma uprawnienia rozszerzające na daną, konkretną ładowarkę, niemieszczącą się w III klasie, zachowuje on nadal swoje uprawnienia do obsługi tej ładowarki, niezależnie od zmiany klas. Same uprawnienia rozszerzające na daną ładowarkę niemieszczącą się w klasie III nie mogą być jednak traktowane jak rozszerzenie uprawnień o klasę wyżej.
Chciałabym również wskazać, że obecnie w klasie II nie znajdują się żadne ładowarki:
Klasa III – ładowarki do 20 ton masy całkowitej
Klasa II ----------------
Klasa I - wszystkie
Natomiast uprawnienia na ładowarki jednonaczyniowe klasy II są równoważne obecnie ze świadectwem oraz wpisem do książki operatora na ładowarki jednonaczyniowe klasy I (wynika to z obecnego braku ładowarek w klasie II), tj. operator posiadający uprawnienia klasy II może obecnie obsługiwać ładowarki klasy I (wszystkie ładowarki).

do góry