posted by: Magdalena Walczak
Utworzono: 01 grudzień 2018

Podmiot zewnętrzny w zg a kwalifikacje dozoru

Pracę na kopalni wykonuje firma, która jest podmiotem zewnętrznym zgodnie z art. 121 Prawa geologicznego i górniczego. Ta firma ma swoją osobę dozoru (mistrza). Czy taka osoba musi posiadać uprawnienia dozoru górniczego?

Podmioty wykonujące w zakresie swojej działalności zawodowej czynności im powierzone w ruchu zakładu górniczego (czyli podmioty zewnętrze, którym przedsiębiorca powierzył czynności w ruchu zg) są obowiązane spełniać wymagania w zależności od rodzaju zakładu górniczego, które określone zostały w art. 121 ust. 2 ustawy - Prawo geologiczne i górnicze (PGG). Wśród powyższych wymagań wymienia się obowiązek zapewnienia odpowiednich służb ruchu, w tym osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz osób o kwalifikacjach niezbędnych do kierowania i wykonywania określonego rodzaju robót (art. 121 ust. 2 pkt 1 PGG).
Zgodnie z art. 2373 § 1 Kodeksu pracy nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Jeżeli podmiot zapewnia osobę dozoru ruchu w rozumieniu art. 121 ust. 2 pkt 1 PGG, taka osoba musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i umiejętności niezbędne do wykonania pracy na danym stanowisku, tj. osoby dozoru ruchu. Podmiot zewnętrzny, któremu powierzone zostają czynności w ruchu zakładu, nie może zatem ustanowić osobą dozoru ruchu dowolnego pracownika, nieposiadającego wymaganych uprawnień.
Niedopełnienie powyższych obowiązków przez pracodawcę może skutkować jego odpowiedzialnością na gruncie karnym. Zgodnie z art. 220 § 1 Kodeksu karnego: kto, będąc odpowiedzialny za bezpieczeństwo i higienę pracy, nie dopełnia wynikającego stąd obowiązku i przez to naraża pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

do góry