posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 05 grudzień 2014

Kontakty z dzieckiem


W jaki sposób utrzymywać kontakty z dzieckiem? Sposób na uregulowanie kontaktów. Co w sytuacji gdy jedno z rodziców utrudnia egzekwowanie sądownie ustalonych kontaktów z dzieckiem?


Prawo do utrzymywania kontaktów z dzieckiem przysługuje rodzicom niezależnie od władzy rodzicielskiej. Oznacza to, że można być pozbawionym władzy rodzicielskiej, a utrzymywać kontakty z dzieckiem.  Zgodnie z art. 113 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego rodzice i dziecko mają prawo, ale i obowiązek do utrzymywania ze sobą kontaktów.

W jaki sposób utrzymywać kontakty z dzieckiem?

Utrzymywanie kontaktów z dzieckiem w szczególności polega na przebywaniu  z dzieckiem, na bezpośrednim porozumiewaniu się, utrzymywaniu korespondencji, korzystaniu z innych form porozumiewania się na odległość, w tym ze środków komunikacji elektronicznej.

Przebywanie z dzieckiem to odwiedziny, spotkania, zabieranie dziecka poza miejsce stałego pobytu. Spotykać się z dzieckiem można w jego miejscu zamieszkania (lokal mieszkalny), można również dziecko zabrać do kina, na spacer do parku w miejscowości gdzie dziecko zamieszkuje, ale również można wyjechać z dzieckiem na wakacje lub w góry na narty.

Bezpośrednie porozumiewanie się oznacza kontakt osobisty dziecka i rodzica polegający na rozmowie, na osobistej styczności. Kontakty z dzieckiem mogą polegać na utrzymywaniu korespondencji poprzez pisanie listów,  wysyłanie kartek świątecznych, lub  z okazji urodzin czy imienin.

W obecnych czasach najbardziej popularną formą porozumiewania się na odległość jest rozmowa telefoniczna, rozmowa przez smsy, czy wysyłanie wiadomości elektronicznych lub rozmowy na portalach społecznościowych. Taki sposób kontaktu, aczkolwiek jest wygodny i łatwy, to nie zapewnia osobistej styczności kontaktujących się osób, nawet jeśli obrazy rozmawiających osób widoczne są na monitorach komputerów.

Sposób na uregulowanie kontaktów z dzieckiem

W przypadku przebywania stale dziecka u jednego z rodziców, sposób i częstotliwości kontaktów rodzice mogą ustalić wspólnie, biorąc pod uwagę dobro dziecka i jego rozsądne życzenia. Jeżeli rodzice w tej kwestii nie mogą dojść do porozumienia sąd opiekuńczy to rozstrzygnie. W tym celu należy złożyć wniosek do sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dziecka  o ustalenie kontaktów. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł. We wniosku należy zaproponować w jaki sposób rodzic ma kontaktować się z dzieckiem, w jakich dniach, godzinach. Czy spotkania z dzieckiem będą odbywać się w domu czy też poza domem. Warto od razu uregulować kwestię widzenia w święta, wakacje i ferie.

Sąd po obowiązkowym przeprowadzeniu rozprawy wyda postanowienie w którym określi sposób kontaktów z dzieckiem. Postanowienie to jest skuteczne i wykonalne po uprawomocnieniu się. Należy pamiętać, iż sąd opiekuńczy może zmienić rozstrzygnięcie  w sprawie kontaktów, jeżeli wymaga tego dobro dziecka. Zmiana okoliczności nie jest konieczna. Oznacza to, że postanowienie ustalające kontakty z dzieckiem może być zmienione, bez korzystania z kontroli instancyjnej.

Co w sytuacji gdy jedno z rodziców utrudnia egzekwowanie sądownie ustalonych kontaktów z dzieckiem?

Należy w tym przypadku zwrócić się do sądu opiekuńczego o wszczęcie postępowania dotyczącego wykonywania kontaktów z dzieckiem. Zgodnie z art. 59815 § 1 kpc - sąd opiekuńczy, uwzględniając sytuację majątkową osoby, pod której pieczą dziecko pozostaje, a która nie wykonuje albo niewłaściwie wykonuje obowiązki wynikające z orzeczenia w przedmiocie kontaktów z dzieckiem, zagrozi jej nakazaniem zapłaty na rzecz osoby uprawnionej do kontaktu z dzieckiem oznaczonej sumy pieniężnej za każde naruszenie obowiązku. Rozstrzygnięcie nastąpi w postaci postanowienia na które przysługuje zażalenie. Jeżeli osoba, której sąd opiekuńczy zagroził nakazaniem zapłaty oznaczonej sumy pieniężnej – o czym mowa powyżej - nie wypełnia nadal swego obowiązku, sąd opiekuńczy – co do zasady - nakazuje jej zapłatę należnej sumy pieniężnej, ustalając jej wysokość stosownie do liczby naruszeń.  Sąd w przypadku egzekwowania kontaktów z dzieckiem nie podejmuje działań z urzędu, każdorazowo potrzebny jest tu wniosek uprawnionej strony.

do góry