posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 15 lipiec 2013

Najem okazjonalny


Jak zabezpieczyć interesy Wynajmującego? Najbezpieczniej podpisać umowę najmu okazjonalnego, która regulowana jest przepisami ustawy z dnia 21.06.2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminnym i o zmianie kodeksu cywilnego.

Umowa najmu okazjonalnego jest umową najmu lokalu  służącą do zaspakajania potrzeb mieszkaniowych, którego właściciel będący osobą fizyczną nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmowania lokali, zawartą na czas oznaczony nie dłużej niż 10 lat.

Zatem jeżeli Wynajmującym jest przedsiębiorca  to przepisy niniejszej ustawy nie będą miały zastosowania.

Zawarcie umowy jak i wprowadzenie do niej zmian powinny być zawarte na piśmie.

Główną zaletą  umowy najmu okazjonalnego  z punktu widzenia Wynajmującego jest uzyskanie od najemcy oświadczenia w formie aktu notarialnego w którym najemca poddaje się egzekucji i zobowiązuje do opróżnienia i wydania lokalu mieszkalnego używanego na podstawie umowy najmu okazjonalnego po rozwiązaniu tej umowy. Najemca musi wskazać w umowie inny lokal, w którym mógłby zamieszkać w razie wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia wynajmowanego lokalu. Wynajmujący musi również zadbać o uzyskanie oświadczenia właściciela lokalu mieszkalnego lub osoby która ma tytuł prawny do takiego lokalu o wyrażeniu zgody na zamieszkanie u niego najemcy i osób z nim zamieszkujących w razie przymusowego opuszczenia wynajmowanego lokalu. Na żądanie wynajmującego takie oświadczenie powinno być złożone w formie z podpisem notarialnie poświadczonym.

Wynajmujący zawierając umowę najmu okazjonalnego zobowiązany jest do jej zgłoszenia naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania właściciela w terminie 14 dni od rozpoczęcia najmu. Najemca może żądać od wynajmującego przedstawienia potwierdzenia zgłoszenia zawarcia  umowy naczelnikowi urzędu skarbowego.

W przypadku gdy najemca lokalu mieszkalnego jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu co najmniej za trzy pełne okresy płatności wynajmujący powinien uprzedzić najemcę o zamiarze wypowiedzenia  stosunku prawnego i wyznaczyć mu dodatkowy miesięczny termin do zapłaty zaległych i bieżących należności. Jeżeli najemca nie uiścić powyższych zobowiązań Wynajmujący może nie później niż na miesiąc naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego wypowiedzieć umowę najmu.

W przypadku rozwiązania umowy najmu, jeżeli najemca nie opróżnia dobrowolnie lokalu, wynajmujący doręcza najemcy żądanie opróżnienia lokalu sporządzone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.  

Żądanie opróżnienia lokalu powinno w szczególności zawierać: oznaczenie właściciela oraz najemcy, którego żądanie dotyczy; wskazanie umowy najmu okazjonalnego lokalu i przyczynę ustania stosunku z niej wynikającego; termin, nie krótszy niż 7 dni od dnia doręczenia żądania najemcy, w którym najemca i osoby z nim zamieszkujące mają opróżnić lokal.

W przypadku gdy najemca nie opuści mieszkania w wyznaczonym terminie Wynajmujący może złożyć wniosek do sądu o nadanie klauzuli wykonalności aktowi notarialnemu w którym najemca poddał się egzekucji. Do wniosku należy dołączyć: żądanie opróżnienia lokalu wraz z dowodem jego doręczenia najemcy albo dowodem wysłania go przesyłką poleconą; dokument potwierdzający przysługujący właścicielowi tytuł prawny do lokalu, którego opróżnienia dotyczy żądanie właściciela;
 potwierdzenie zgłoszenia zawarcia umowy najmu naczelnikowi urzędu skarbowego.

Na podstawie aktu notarialnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności Wynajmujący może wszcząć postępowanie egzekucyjne w którym komornik dokona eksmisji najemcy i osób z nim zamieszkujących.

do góry