posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 01 lipiec 2014

Wykonanie studni a Prawo geologiczne i górnicze

Czy wykonanie studni służącej ujęciu wód dla celów gospodarstwa domowego podlega ustawie-Prawo geologiczne i górnicze?

Wykonanie studni służącej ujęciu wód podziemnych dla celów prywatnych nie jest normowane PrGiG, a w związku z tym nie jest koniecznym wykonywanie obowiązków wynikających z Prawa geologicznego i górniczego, jak np. sporządzanie dokumentacji hydrogeologicznej (art. 90 PrGiG).

Ustawa z dnia 9 VI 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (PrGiG) nie zawiera przepisu, który wyłączałby wprost jej zastosowanie do wiercenia studni. Nie znaczy to jednak, że nie można tego wyinterpretować z innych przepisów tej ustawy. Stosownie do art. 1 ust. 1 pkt 1 PrGiG, ustawę tę stosuje się do podejmowania, wykonywania i zakończenia prac geologicznych. Pracą geologiczną jest projektowanie i wykonywanie badań oraz innych czynności, w celu ustalenia budowy geologicznej kraju (art. 6 ust. 1 pkt 8 PrGiG). Faktycznie, zakres pojęcia „pracy geologicznej” zakreślony zacytowanym przepisem jest szeroki, niemniej należy zwrócić uwagę na fragment stanowiący o celu prac geologicznych – „w celu ustalenia budowy geologicznej kraju”. Zatem jeśli tylko wykonywane przez Pana prace służące wykonaniu studni nie mają na celu poznania budowy geologicznej kraju, wówczas PrGiG nie będzie miał zastosowania do takich prac. Wydaje się, że wykonanie studni w celu ujmowania wody nie służy rozpoznaniu budowy geologicznej kraju, choć wody podziemne (ich lokalizacja, właściwości itd.) są składnikiem tejże budowy.

Tak czy inaczej, studnia służy jedynie ujęciu wód, a korzystanie z nich nie będzie następować w celu poznania budowy kraju, lecz np. w celach gospodarczego wykorzystania wody (bądź też wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego). Taki cel – o czym już wspominałem – pozostaje poza zakresem zastosowania PrGiG.

do góry