posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 08 kwiecień 2014

Czy pracownik musi wykorzystać bieżący i zaległy urlop wypoczynkowy w okresie trwania wypowiedzenia umowy o pracę?

Sposób udzielania urlopów wypoczynkowych przysługujących pracownikom ustalany jest na podstawie planu urlopu obowiązującego u danego pracodawcy w danym roku kalendarzowym ustalanym przy uwzględnieniu wniosków pracowników bądź w drodze odformalizowanych porozumień z poszczególnymi pracownikami. Podstawą tej regulacji była nowelizacja Kodeksu Pracy wprowadzona przez ustawę z dnia 26 lipca 2002 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 135, poz. 1146), która w zakresie przedstawianej materii obowiązuje od 1 stycznia 2003r. Na podstawie tejże ustawy wprowadzono do kodeksu pracy art. 1671, który zmodyfikował zasady udzielania urlopów pracownikom w okresie trwania wypowiedzenia. Dotychczas decyzję w tym zakresie w zasadzie podejmował pracownik, albowiem jeżeli zgodnie z planem urlopowym jego urlop przypadał po upływie okresu wypowiedzenia to pracownik mógł się nie zgodzić na jego wcześniejsze udzielenie i wystąpić z żądaniem zapłaty ekwiwalentu za niewykorzystany urlop w naturze. Tymczasem od dnia 1 stycznia 2003r. na podstawie art. 1671 Kodeksu Pracy pracownik w okresie wypowiedzenia jest obowiązany wykorzystać przysługujący mu urlop, a warunkiem tego jest udzielenie urlopu przez pracodawcę.

Przesłanki udzielenia urlopu wypoczynkowego na podstawie art. 1671 Kodeksu Pracy:

  • tryb rozwiązania umowy o pracę : wypowiedzenie – bez znaczenia jest fakt, która ze stron złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu oraz długość okresu wypowiedzenia. Rozwiązanie umowy w innym trybie, np. poprzez porozumienie stron nie uprawnia pracodawcy do jednostronnego udzielenia urlopu;
  • rozpoczęcie okresu wypowiedzenia – istotny jest moment rozpoczęcia biegu okresu wypowiedzenia, który stosownie do treści art. 30 § 21 Kodeksu Pracy kończy się w ostatnim dniu miesiąca, a zatem w przypadku okresu wypowiedzenia obejmującego miesiąc lub wielokrotność rozpoczyna swój bieg od początku miesiąca następującego po miesiącu, w którym zostało złożone oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o pracę;
  • pracownik posiada prawo do niewykorzystanego urlopu – w okresie wypowiedzenia pracodawca udziela pracownikowi przysługującego mu urlopu, a więc cały urlop, do którego pracownik nabył prawo w okresie zatrudnienia, przez co należy rozumieć bieżący urlop jaki i urlop zaległy. Wymiar bieżącego urlopu wypoczynkowego jest ustalany  proporcjonalnie do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy.

Mając na uwadze powyższe należy przyjąć, iż na podstawie 1671 Kodeksu Pracy pracodawca w okresie trwania wypowiedzenia może udzielić pracownikowi bieżącego urlopu wypoczynkowego jak i zaległego urlopu z poprzednich lat, co potwierdza również orzecznictwo Sądu Najwyższego, który w wyroku z dnia z dnia 2 września 2003 r., I PK 403/02, OSNP 2004, nr 18, poz. 310 wskazał jednoznacznie, iż :”Na zasadach określonych w art. 1671 k.p. w okresie wypowiedzenia pracownik jest obowiązany wykorzystać zarówno bieżący, jak i zaległy urlop wypoczynkowy.”

do góry