posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 05 grudzień 2012

Czy dozwolone jest prowadzenie ruchu zakładu górniczego w trakcie opadów?

Czy gwałtowne ulewy i burze mogą być powodem wstrzymania ruchu odkrywkowego zakładu górniczego?

Burza nie jest obligatoryjną przesłanką do wstrzymania wydobycia. Nie została ona osobno wymieniona jako zagrożenie. Ogólny zakaz można by wyprowadzić z PGG (art. 119 ust. 3) - istnieje obowiązek wstrzymania prowadzenia ruchu w strefie zagrożenia i wycofania ludzi w bezpieczne miejsce. Jeśli zatem burza może powodować zagrożenie, szczególnie dla sprzętu, sieci elektr. itd., to na tej podstawie przedsiębiorca, KRZG lub osoby dozoru winny podjąć stosowne działania zabezpieczające zakład (lub jego część, np. poszczególne urządzenia), gdy tylko ryzyko wystąpienia zagrożenia jest realne.

Nieco bardziej skomplikowana sytuacja występuje w przypadku opadów. Intensywne opady, a w zasadzie ich skutek w postaci możliwości zalania wyrobiska (częściowo lub całkowicie), stanowić może jeden ze stopni zagrożenia wodnego, co reguluje § 31 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych (Dz.U. Nr 94, poz. 841 – ze zm.). Zaliczenie wyrobiska lub jego części do któregokolwiek ze stopni zagrożenia wodnego może rodzić obowiązki w zakresie zabezpieczenia wyrobiska. Na marginesie dodam, że projekt nowego rozporządzenia w sprawie zagrożeń naturalnych w zakładach górniczych zawiera podobne regulacje do obecnie obowiązujących.

Same przepisy jednak nie przewidują obowiązku wstrzymania ruchu zakładu górniczego w każdym przypadku, gdy tylko wystąpi ulewa bądź wyładowania atmosferyczne. Osoby kierownictwa ruchu, a podczas ich nieobecności – osoby dozoru powinny samodzielnie ocenić, czy zjawiska te w jakikolwiek sposób zagrażają bezpieczeństwu osób przebywających na terenie zakładu górniczego, bądź też czy pojawia się zagrożenie dla ruchu samego zakładu – a jeśli tak, to powinny zostać podjęte środki zaradcze.

Szczegółowe zasady działania może przewidywać plan ruchu ZG. Ograniczenia w korzystaniu z maszyn i urządzeń w trudnych warunkach atmosferycznych mogą również wypływać z zasad użytkowania sprzętu, określonych w DTRach.

do góry