posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 05 kwiecień 2013

Czy wyznaczanie granic obszaru górniczego w terenie jest obowiązkowe?

Czy wyznaczanie granic obszaru górniczego w terenie w odkrywkowym zakładzie górniczym jest obowiązkowe?

Jeśli tak, to na jakiej podstawie prawnej i kto jest za to odpowiedzialny?

Ani nieobowiązująca już ustawa – Prawo geologiczne i górnicze z 1994 r. (w ostatnim brzmieniu), ani obecna ustawa z 9 VI 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, obowiązku takiego nie nakładają. W tzw. rozporządzeniach BHP jest mowa jedynie o ogrodzeniu terenu zakładu górniczego, a jeśli terenu tego nie grodzi się - o oznakowaniu tablicami z nazwą zakładu górniczego oraz zakazem wstępu. Należy przypomnieć, że – wobec braku tzw. rozporządzeń w sprawie BHP do nowej ustawy – moc obowiązującą zachowały wszystkie rozporządzenia w/s BHP wydane na podstawie „starej” ustawy. W odniesieniu do kopalń odkrywkowych są to 2 rozporządzenia, wydane osobno dla zakładów eksploatujących złoża kopalin pospolitych oraz podstawowych. W tym pierwszym przypadku obowiązek wyznaczenia granic zakładu górniczego wynika z § 12 ust. 1 rozporządzenia w sprawie złóż kopalin pospolitych, zaś w drugim przypadku - § 19 ust. 1 rozporządzenia w sprawie złóż kopalin podstawowych.

Oczywiście brak jest również zakazu oznaczania granic obszaru górniczego w terenie, a zatem każdy przedsiębiorca – jeśli tylko uzna oznakowanie takie za potrzebne (np. ze względów bezpieczeństwa) – może obszar wyznaczyć, wedle własnego projektu oznakowania. Natomiast organy nadzoru górniczego lub geologicznego nie mogą takiego obowiązku na przedsiębiorcę nakładać.

Zwracam jednak uwagę na fakt, iż w projekcie nowego rozporządzenia, nazywanego w skrócie „w sprawie BHP odkrywkowych zakładów górniczych”, §§ 154 i 155 taki obowiązek wprowadzają. Zważyć jednak należy, że w istniejącym stanie prawnym realizacja tego obowiązku byłaby badzo utrudniona. Po pierwsze dlatego, że obszar górniczy jest przestrzenią, wyznaczaną trzema wymiarami, a nie jedynie fragmentem powierzchni Ziemi. Po drugie, w terenach trudnych (zawodnionych, zabudowanych, w miastach) trwałe wyznaczenie punktów załamań granic obszaru górniczego w terenie byłoby trudne, a w wielu przypadkach – niewykonalne. W mojej ocenie, przy dzisiejszym stanie techniki i dostępności bardzo dokładnych urządzeń do wyznaczania położenia w terenie (GPS), dodatkowe wyznaczanie granic obszaru w terenie byłoby zbytecznym mnożeniem kosztów prowadzonej działalności górniczej.

do góry