posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 06 grudzień 2018

Koncesja a miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Posiadam koncesję na wydobycie piasku i żwiru ze złoża ok. 5 ha. Koncesję pozyskałem w oparciu o studium uwarunkowań, bowiem gmina nie przyjęła miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Czy muszę teraz na własny koszt sporządzić miejscowy plan dla terenu mojej kopalni?

Nie – sporządzanie miejscowego planu nie jest obowiązkowe, chyba że rada gminy podejmie uchwałę o sporządzeniu takiego planu dla terenu górniczego Pańskiego zakładu. Wedle „starego” PGG, sporządzenie planu było obowiązkowe, chyba że rada gminy odstąpiła od tego obowiązku, podejmując stosowną uchwałę (art. 53 ust. 1 i 6 starego PGG). Obecnie zasadę tę odwrócono, stanowiąc, że plan jest sporządzany jedynie wówczas, gdy rada gminy tak zadecyduje. Rada taką decyzję może podjąć jedynie wówczas, gdy w wyniku zamierzonej działalności koncesjonowanej przewiduje się istotne skutki dla środowiska (art. 104 ust. 2 nowego PGG). Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalany na podstawie Prawa geologicznego i górniczego nie może dotyczyć obszaru całej gminy. Sporządza się go bądź to dla całego terenu górniczego, bądź też jedynie dla jego fragmentu. Koszty sporządzenia takiego planu ponosi w całości przedsiębiorca (art. 104 ust. 6 nowego PGG).

do góry