posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 06 sierpień 2012

Plan ruchu a przepisy przejściowe w nowym PGG


Prowadzę odkrywkową kopalnię w oparciu o koncesję wydaną przez marszałka województwa. Posiadam zatwierdzony w roku 2010 plan ruchu zakładu górniczego, który wymaga obecnie uaktualnienia. Według jakich zasad należy sporządzić dodatek do planu ruchu?

Plan ruchu zakładu górniczego pozostał na gruncie „nowej” ustawy podstawowym dokumentem, w oparciu o który prowadzony jest ruch. Wszelkie zmiany planów następują w formie dodatku do planu ruchu, przy czym nowe Prawo geologiczne i górnicze przewiduje w art. 109 dwa tryby wprowadzania dodatku:

  • tryb „standardowy” – tj. tryb przewidziany dla zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego;
  • tryb uproszczony, który można również określić „wewnętrznym”, bowiem dodatek do planu ruchu (podpisany przez KRZG) zatwierdza przedsiębiorca, a nie właściwy dyrektor okręgowego urzędu górniczego. Tak zatwierdzone dodatki do planu ruchu ewidencjonuje się w karcie zmian, którą to kartę (wraz z zatwierdzonymi dodatkami) przedsiębiorca przekazuje do właściwego dyrektora OUG nie rzadziej niż raz na kwartał (art. 109 ust. 3 PGG).
     

O wyborze trybu decyduje treść dodatku do planu ruchu, bowiem tryb uproszczony stosowany będzie jedynie do zmian mniejszej wagi. Normuje to szczegółowo rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie planów ruchu zakładu górniczego, które wejdzie w życie z dniem 1 czerwca 2012 r. W trybie uproszczonym możliwe będą zmiany wyłącznie informacji takich jak:

  • nazwa i dane teleadresowe przedsiębiorcy i zakładu górniczego;
  • charakterystyka zagrożenia osuwiskowego;
  • charakterystyka zagrożenia wodnego;

co wynika z treści załącznika nr 2 do przywołanego wyżej rozporządzenia.

Wszelkie dodatki do planów ruchu, sporządzonych przed 1 stycznia 2012 r., powinny być sporządzane w oparciu o przepisy „starego” rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie planów ruchu zakładów górniczych. Stanowi o tym art. 222 nowego PGG, który utrzymuje w mocy „stare” rozporządzenie do czasu wejścia w życie przepisów „nowego” rozporządzenia, tj. do dnia 1 czerwca br. Jednakże nowe rozporządzenie w § 2 stanowi, że dodatki do planów ruchu sporządzonych przed 1 stycznia 2012 r. winny być sporządzane zgodnie z załącznikami nr 1-4 do „starego” rozporządzenia.

Należy pamiętać o zmianie wprowadzonej w art. 109 ust. 1 nowego PGG. Otóż dodatki do planów ruchu, przyjmowane w trybie „standardowym”, winny być przedkładane okręgowym urzędom górniczym na co najmniej 30 dni przed dniem wejścia dodatku w życie, a nie – jak do było dotychczas – na 14 dni (art. 108 ust. 8 w zw. z art. 109 ust. 1 pkt 1 PGG).

do góry