posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 15 grudzień 2018

Sprzedaż koncesji na eksploatację złoża razem z gruntem

Pozyskałem koncesję na wydobycie kruszywa naturalnego z obszaru ok. 8 ha. Dekoniunktura zmusza mnie jednak do odsprzedania gruntów ze złożem. Czy w umowie sprzedaży mogę ująć także koncesję na eksploatację tak, by sprzedać złoże gotowe do prowadzenia wydobycia?

W omawianym przypadku należy odróżnić sprzedaż gruntu od przeniesienia koncesji. Dlatego też niezależnie od zawarcia aktu notarialnego (w tej formie dokonywana jest sprzedaż gruntu), koniecznym będzie złożenie do organu koncesyjnego wniosku o przeniesienie koncesji. Co ciekawe, wniosek taki może złożyć wyłącznie „nabywca” koncesji, a nie dotychczasowy przedsiębiorca („zbywca”). Zadaniem zbywcy będzie wyłącznie wyrażenie przed organem koncesyjnym zgody na przeniesienie koncesji (w dowolnej formie, choć niewątpliwie najwygodniejszą będzie forma pisemna). Podmiot, który nabywa koncesję, winien spełnić wymagania przepisów prawa o podejmowaniu działalności gospodarczej (a więc zarerestrować podmiot w KRS lub jednoosobową działalność w Centralnej Ewidencji). Ponadto nabywca powinien:

  • wyrazić zgodę na przyjęcie wszystkich warunków określonych w koncesji;
  • w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykazać się prawem do korzystania z nieruchomości gruntowej albo przyrzeczeniem uzyskania tych praw;
  • w zakresie niezbędnym do wykonywania zamierzonej działalności wykazać się prawem do korzystania z informacji geologicznej;
  • wykaże, iż jest w stanie spełnić wymagania związane z wykonywaniem zamierzonej działalności.

Przeniesienie koncesji może nastąpić wyłącznie pod warunkiem przedłożenia organowi koncesyjnemu dowodu utworzenia rachunku bankowego funduszu likwidacji zakładu górniczego i zgromadzenia na nim środków finansowych w wysokości odpowiadającej środkom finansowym zgromadzonym przez dotychczasowego przedsiębiorcę (zbywcę).

Warto pamiętać, że przeniesienie koncesji przenosi również prawa i obowiązki wynikające z innych decyzji wydanych na podstawie ustawy – i to z mocy prawa, bez konieczności potwierdzania tego przez organ koncesyjny. Może się zatem zdarzyć, że jeszcze przed sprzedażą gruntów i przeniesieniem koncesji, organ nadzoru geologicznego lub górniczego np. wstrzymał wykonywania działalności górniczej (art. 159 oraz 173). Takie decyzje zostałyby również przeniesione na nabywcę, choćby nawet zbywca nie poinformował go przed sprzedażą o istnieniu takich decyzji.

do góry