posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 15 grudzień 2018

Czy operatorzy pogłębiarek muszą posiadać aktualne badania psychotechniczne?

Czy operatorzy pogłębiarek, eksploatujący złoża piasków spod wody, muszą posiadać aktualne badania psychotechniczne?

Nie, obecnie obowiązujące przepisy nie formułują takich wymogów.

Wykonywanie niektórych prac może wymagać uprzedniego stwierdzenia szczególnej sprawności psychofizycznej pracownika. W zakresie zakładów górniczych, regulują tę materię przede wszystkim przepisy ustawy z dnia 9 VI 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze (PGG). W art. 53 ust. 6 pkt 2 wymieniono stanowiska w odkrywkowych zakładach górniczych, których piastowanie wymaga stwierdzenia kwalifikacji. Lista ta zawiera następujące stanowiska: strzałowego, wydawcy środków strzałowych, spawacza oraz elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych. Brak w tym zestawieniu operatorów pogłębiarek oznacza, że osoby takie nie muszą legitymować się jakimikolwiek kwalifikacjami do piastowania zajmowanego stanowiska. W niektórych przypadkach mogą znaleźć zastosowanie przepisy ustawy z dnia 21 XII 2000 r. o żegludze śródlądowej, jednakże będą to przypadki, w których eksploatacja prowadzona jest na wodach śródlądowych. Za takie wody nie uważa się wód gromadzonych w wyrobiskach górniczych (zob. artykuł „Czy wszystko, co pływa, jest statkiem?” - Surowce i Maszyny Budowlane nr 1/2010).

Wymogów w zakresie badań psychotechnicznych nie stawiają operatorom pogłębiarek także przepisy rozporządzenia z dnia 28 maja 1996 r. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej (Dz.U. Nr 62, poz. 287). Wykaz rodzajów prac załączony do tego rozporządzenia nie wymienia załogi pogłębiarek (tj. ani operatora, ani pomocnika). Z tych względów organy administracyjne nie mogą wymagać, by osoby te poddawały się badaniom w powyższym zakresie. Oczywiście nie ma przeszkód po temu, by przedsiębiorcy wymóg taki wprowadzili, co rodziłoby skutki wyłącznie w danym zakładzie górniczym. Dokumentem, w którym zaostrzone zostaną wymagania dotyczące stanowisk obsługi pogłebiarki, będzie plan ruchu zakładu górniczego (lub inne oświadczenia / zarządzenia przedsiębiorcy, niezdefiniowane w PGG).

do góry