posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 28 grudzień 2018

Klasyfikacja stawów hodowlanych Wsr

Jednym z kierunków rekultywacji wyrobisk kopalń odkrywkowych jest kierunek rolny, efektem którego jest powstanie stawów hodowlanych ryb. Takiemu kierunkowi rekultywacji gruntów sprzyja niezwykle korzystna stawka podatku od nieruchomości. Czym zatem są stawy hodowlane w ujęciu klasyfikacyjnym? Czy każdy staw musi być ogroblowany?

Definicja „gruntów pod stawami”, oznaczanych w gleboznawczej klasyfikacji symbolem „Wsr”, zawarta jest w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. nr 38, poz. 454, dalej jako: rozporządzenie z 2001 r.). Zgodnie z przywołaną definicją, do gruntów pod stawami „zalicza się grunty pod zbiornikami wodnymi (z wyjątkiem jezior i zbiorników zaporowych z urządzeniami do regulacji poziomu wód), wyposażonymi w urządzenia hydrotechniczne, nadającymi się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb, obejmujące powierzchnię ogroblowaną wraz z systemem rowów oraz tereny przyległe do stawów i z nimi związane, a należące do obiektu stawowego”. Definicja ta zawiera zarówno cechy konstytutywne gruntów, które w myśl prawa uznaje się za grunty pod zbiornikami, a także granice powierzchni takich gruntów. I tak:

- pierwsza część definicji, kończąca się zwrotem „przetrzymywania ryb”, wskazuje, które z gruntów pod zbiornikami (sensu stricto) będą uznane za grunty pod stawami. I tak, gruntami tymi będą grunty pod zbiornikami wodnymi – lecz nie wszystkimi zbiornikami, a tylko takimi, które:

- nie są jeziorami i zbiornikami zaporowymi,

- są wyposażone w urządzenia hydrotechniczne,

- nadają się do chowu, hodowli i przetrzymywania ryb.

I tylko takie grunty – pod takimi zbiornikami – uznać wolno za grunty pod stawami.

Natomiast druga część definicji, zaczynająca się od wyrazu „obejmujące”, wyznacza jedynie granice tychże gruntów (a ściślej – ich przestrzeni). Tym samym ta część definicji nie zawiera dodatkowych warunków dla zbiorników wodnych (o tym, co jest zbiornikiem wodnym decyduje pierwsza część definicji), lecz wskazówki do wytyczenia zasięgu. Zatem grunty pod stawami nie będą sięgać dalej, niż:

- do grobli (skoro wyłącznie obejmują powierzchnię ogroblowaną); pisząc o „powierzchni ogroblowanej” prawodawca miał na myśli tereny niezalane wodą lub zalewane okresowo, a zatem pozostające poza zbiornikiem wodnym w ujęciu geograficznym;

- system rowów – nie wchodzący przecież geograficznie czy fizycznie w skład zbiornika wodnego, lecz pozostający poza zbiornikiem wodnym;

- tereny przyległe do stawów i ze stawami związane – mogą to być tereny o przeróżnym przeznaczeniu, jak np. tereny posadowienia urządzeń (np. spustów), slipy, plaże itp. Wynika stąd, że i te tereny będą leżały poza granicami zbiornika wodnego.

Konkludując należy stwierdzić, że „gruntami pod stawami” – w myśl przywołanej definicji – będą nie tylko grunty znajdujące się fizycznie pod zbiornikiem wodnym (a zatem pod wodą), ale również tereny niezalane (powierzchnie od granic wody do grobli, tereny przyległe do stawów) lub zalane jedynie częściowo lub okresowo (rowy). O poprawności takiej wykładni świadczy zwrot kończący definicję: „a należące do obiektu stawowego”. Tym samym prawodawca odróżnił dwa pojęcia: „obiektu stawowego” (pojęcie o szerszym zakresie znaczeniowym) oraz „zbiornika wodnego”. Wedle przywołanej definicji, podkreślmy to – będącej przepisem prawa, a nie polską normą lub poglądem doktryny – zbiornik wodny będzie wchodził – wraz z innymi gruntami – w skład obiektu stawowego. Tym samym „gruntami pod stawami” będą nie tylko grunty pod zbiornikiem wodnym, ale grunty pod obiektem stawowym.

Jak wskazano wyżej, tylko pierwsza część definicji ustanawia warunki dla zbiornika wodnego, natomiast druga część definicji – zawiera wytyczne dla gruntów wchodzących co prawda w skład obiektu stawowego, lecz niebędących częścią zbiornika wodnego. Skoro zatem pojęcie „powierzchni ogroblowanej” znajduje się w drugiej części definicji, to tym samym nie będzie odnosiło się do zbiornika wodnego, lecz do ewentualnych innych gruntów, jedynie przylegających do zbiornika wodnego. Przy czym nie można uznać, by wszystkie elementy drugiej części definicji musiały łącznie wystąpić, by móc sklasyfikować grunty jako „Wsr”. Nie każdy bowiem staw będzie posiadał system rowów czy tereny przyległe do stawów (i z nim związane). A zatem nie można jedynie selektywnie argumentować, że staw musi być ogroblowany – i to z każdej strony, ale rowów czy terenów przyległych do stawów (ściśle ze stawem związanych) już mieć nie musi. Takie wybiórcze traktowanie składowych przepisu jest niezgodne z brzmieniem ust. 1 pkt 6 załącznika nr 6 do przywołanego wyżej rozporządzenia z 2001 r.

do góry