posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 16 grudzień 2014

Świadczenie urlopowe- co to jest?


Pracownik zatrudniony na umowę o pracę uzyskuje prawo do urlopu. Pracownik może wykorzystać urlop częściowo jak i jednorazowo. Jeżeli pracownik zdecyduje się na wykorzystanie urlopu w części, to przynajmniej jedna część musi obejmować kolejnych 14 dni kalendarzowych.  W takim przypadku pracownikowi przysługuje świadczenie urlopowe.

Świadczenie urlopowe- co to jest?


Jest to kwota pieniędzy, którą wypłaca pracodawca raz w roku pracownikowi, który udaje się na urlop wypoczynkowy, który trwa minimum kolejnych 14 dni kalendarzowych.

Kto wypłaca świadczenie urlopowe?


Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty licząc na dzień 1 stycznia danego roku, a nie zdecydował się na utworzenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

W jakim terminie pracodawca musi wypłacić świadczenie urlopowe?


Pracodawca ma obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego nie później niż w ostatnim dniu poprzedzającym rozpoczęcie urlopu wypoczynkowego.

Wysokość świadczenia urlopowego

Pracodawca może sam określić wysokość świadczenia urlopowego, jednak ustawa określa jego maksymalna granicę.  Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych  stanowi, iż świadczenie urlopowe nie może przekroczyć wysokości odpisu podstawowego – odpowiedniego od rodzaju zatrudnienia pracownika. Wysokość świadczenia urlopowego dla pracowników zatrudnionych na część etatu lub dla pracowników młodocianych ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracownika. Zakładając że wysokość świadczenia urlopowego odpowiada wysokości odpisu podstawowego na ZFŚS, pracodawca może w 2011 r. wypłacać świadczenie urlopowe w następującej wysokości pracownikowi zatrudnionemu w normalnych warunkach pracy w wysokości na pełny etat - 1.093,93 zł, pracownikowi zatrudnionemu w szczególnie uciążliwych warunkach pracy w wysokości: na pełny etat - 1.458,57 zł.

Kiedy pracodawca nie musi wypłacać świadczenia urlopowego?


Pracodawca, który zatrudnia mniej niż 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty licząc na dzień 1 stycznia danego roku, nie będzie zobowiązany do wypłaty świadczenia urlopowego jeżeli  do końca pierwszego miesiąca danego roku poinformuje pracowników, iż nie będzie wypłacał świadczenia urlopowego.  Pracodawca w sposób jasny i transparentny powinien poinformować każdego pracownika o tym fakcie np. wręczając mu odpowiednie pismo.

do góry