posted by: Magdalena Walczak
Utworzono: 02 styczeń 2019

Zmiany w przepisach ochrony środowiska

Prawo geologiczne i górnicze

Najistotniejszą zmianą PGG wchodzącą w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. jest zmiana w załączniku do ustawy – stawki opłat eksploatacyjnych – poprzez dodanie następujących pozycji:

12b
Gaz ziemny z zawartością helu > 0,2%, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym przekracza 2500 tys. m3
23,40 zł za 1 tys. m3

Gaz ziemny z zawartością helu > 0,2%, którego wydobycie w okresie rozliczeniowym nie przekracza 2500 tys. m3
6,07 zł za 1 tys. m3

Dotychczas stawki opłat eksploatacyjnych nie uwzględniały zawartości helu w gazie ziemnym.

W ustawie wprowadzone zostaną również zmiany niemerytoryczne w postaci zmiany nazwy „klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego" na ,,klasyfikacja zawodów szkolnictwa branżowego" oraz zmiany w artykułach odwołujących się do przepisów, które już uprzednio zostały zmienione lub uchylone (np. art. 52 ust. 2 PGG w zakresie stwierdzenia posiadania kwalifikacji w zawodzie geolog kategorii XIII odwoływać się będzie do art. 69 ust. 1 pkt 1, zamiast do art. 69 ust. 1 pkt 1 lit. a).

Prawo wodne

Od 1 stycznia 2019 r. nie zostaną wprowadzone istotne zmiany w ustawie. Ustawa wprowadza zmianę uprawnień i zakresu kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej z bieżącej i sezonowej oceny jakości wody w kąpielisku na kontrolę „korzystania z wód oraz ochrony zasobów wodnych” oraz zmianę w zakresie odwołań dot. odpowiedniego stosowania przepisów do Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, wynikającą z uprzednich zmian przepisów.

Obwieszczeniem Ministra Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej od 1.01.2019 r. wprowadzona zostanie również zmiana stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni.

Prawo ochrony środowiska

Ze wszystkich wymienionych ustaw największa ilość zmian wchodzących w życie od dnia 1 stycznia 2019 r. dotyczy Prawa ochrony środowiska.

W pierwszej kolejności uchylony zostanie tytuł I dział IV rozdział 2 - traktujący o państwowym monitoringu środowiska (systemie pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku).

Wprowadzony zostanie natomiast w tytule V dział V Opłata emisyjna, która należna będzie za wprowadzenie na rynek krajowy paliw silnikowych. W ustawie dodane zostaną także zmiany wynikające z dodania powyższego działu, m.in. podział wpływów z opłaty emisyjnej.

Nowym działem stanie się również w tytule III dział IVb Rejestr średnich źródeł spalania paliw, który prowadzony będzie przez Krajowy ośrodek bilansowania i zarządzania emisjami.

Kolejną zmianą jest przejęcie części uprawnień i obowiązków wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Przejęcie uprawnień następuje  w zakresie oceny, pomiarów i klasyfikacji powietrza, oceny stanu akustycznego środowiska, w tym prowadzenia rejestru o stanie akustycznym, informacji o badaniu i oceny poziomów pól elektromagnetycznych, jak również prowadzenia rejestru przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, otrzymywania informacji o  okresowych pomiarach poziomów w środowisku substancji lub energii wprowadzanych w związku z eksploatacją drogi, linii kolejowej, linii tramwajowej, lotniska lub portu. W związku z powyższą zmianą uchyla się także przepisy traktujące o przekazywaniu w.w. informacji przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska.

Wprowadzony zostaje również art. 94 ust. 1a, zgodnie z którym Główny Inspektor Ochrony Środowiska na podstawie zgromadzonych informacji będzie dokonywał zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju.

Co istotne, od 1 stycznia 2019 r. podwyższeniu ulega szereg kar:

a) zwiększeniu z 10 000 zł na 50 000 zł ulega kara nakładana za niewypełnianie obowiązku składania sprawozdania zawierającego dane o przekroczeniu obowiązujących wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń oraz transferów odpadów określonych w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady nr 166/2006. Natomiast w przypadku niezapewnienia przez prowadzącego instalację jakości przekazywanych danych pod względem ich kompletności, spójności lub wiarygodności kara ulega zwiększeniu z 5000 zł do 25000 zł

b) podwyższona zostaje kara za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza 10-krotnej wielkości jednostkowej stawki opłat na 20-krotną wielkość

c) zwiększeniu ulega kara za uchybienia w zakresie przygotowania i realizacji programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych z zakresu od 10 000 zł do 500 000 zł na zakres od 50 000 zł do 500 000 zł

d) natomiast uchyla się karę za niegromadzenie danych na potrzeby państwowego monitoringu środowiska

W ustawie dodano także art. 401c ust. 11a, regulujący przeznaczenie środków Narodowego Funduszu i nakładający na Narodowy Fundusz obowiązek corocznego dokonywania wpłat na rzecz Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości i na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych.

Ustawa o odpadach

Brak zmian od 1 stycznia 2019 r.

Ustawa o odpadach wydobywczych

Brak zmian od 1 stycznia 2019 r.

Ustawa środowiskowa (ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)

W ustawie wprowadzona zostanie zmiana w zakresie prowadzenia elektronicznych baz danych, wynikająca z przejęcia części uprawnień i obowiązków wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska (część baz prowadzonych przez WIOŚ będzie prowadzić GIOŚ).

Od 1 stycznia 2019 r. zmienia się też określona w art. 136a ust. 1 wysokość kary za naruszenie warunków związanych z realizacją, eksploatacją lub likwidacją przedsięwzięcia – zmiana z zakresu od 500 zł do 1 000 000 zł na zakres od 5000 zł do 1 000 000 zł.

Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych

Brak zmian od 1 stycznia 2019 r.

Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Brak zmian od 1 stycznia 2019 r.

Ustawa o ochronie przyrody

W ustawie nie zostaną wprowadzone istotne zmiany. Pierwsza ze zmian dotyczy niestosowania ustawy do gatunków obcych, na których wprowadzanie jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw rybołówstwa, wydawane na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym. Natomiast druga odnosi się do wymogów kopii zezwolenia na import zwierzęcia do kraju, zezwolenia na schwytanie zwierzęcia w środowisku, dokumentu potwierdzającego urodzenie zwierzęcia w hodowli albo innego potwierdzającego legalność pochodzenia zwierzęcia – zmiana polega na konieczności oznaczenia w kopii sprzedawcy.

do góry