posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 16 wrzesień 2014

Gwarancja jako dodatkowe uprawnienie kupującego

Odpowiedzialność z tytułu gwarancji jest często wykorzystywanym przez producentów oraz Sprzedawców sposobem zachęty do pozyskiwania nowych klientów, którzy składając zapewnienie o wysokiej jakości sprzedawanego towaru oraz wydłużając okres ochrony oddalają obawę o odstąpieniu od umowy przez Kupującego.  

Gwarancja jest samodzielnym środkiem ochrony kupującego przed skutkami wad fizycznych, występującym w obrocie gospodarczym obok rękojmi. Zatem nie obejmuje ona wad prawnych jak w przypadku rękojmi. Gwarancja została uregulowana przez ustawodawcę w ustawie Kodeks Cywilny w art.577 – art. 581.

Do uprawnień kupującego w okresie trwania gwarancji należą:
- naprawa rzeczy
- wymiana rzeczy na nową, pozbawioną wad

Podstawą do skorzystania z gwarancji jest zgodnie z treścią art. 577 § 1 KC otrzymanie dokumentu gwarancyjnego od sprzedawcy. Nieotrzymanie lub odmowa przyjęcia tegoż skutkować będzie brakiem uprawnień oraz obowiązków dla stron umowy sprzedaży.

Zgodnie z art. 579 KC kupującemu pozostawiono prawo wyboru z jakich uprawnień chce skorzystać przy dochodzeniu roszczeń w stosunku do powstałej wady. Uprawnień tych nie można realizować jednocześnie, jednak należy mieć również na uwadze, iż dokonanie wyboru co rodzaju odpowiedzialności nie ma charakteru definitywnego, tzn. w przypadku powtórzenia się wady lub powstania nowej Kupujący nie jest związany poprzednim wyborem. W ten sposób zachowana jest pełna ochrona Kupującego, który na podstawie uprawnień z tytułu rękojmi może oprócz uprawnień przewidzianych przy gwarancji żądać obniżenia ceny oraz odstąpić od umowy.    

Termin gwarancji może zostać określony w dokumencie gwarancyjnym, a w przypadku jego nie zastrzeżenia przez strony zastosowanie będzie miał art. 578 KC, który przewiduje termin 1 roku, licząc od dnia wydania rzeczy. Wada fizyczna powinna  ujawnić się w czasie trwania gwarancji, jednak uprawnienia z gwarancji mogą być dochodzone później.

W przypadku wymiany rzeczy na nową, wolną od wad lub dokonania istotnej naprawy przez gwaranta termin gwarancji biegnie na nowo, a w innych przypadkach zostaje przedłużony o czas pozbawienia możliwości korzystania z rzeczy.

Odrębny mechanizm regulacji odpowiedzialności z tytułu gwarancji przewiduje art. 13 ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r., który ma zastosowanie do umów sprzedaży zawieranych między przedsiębiorcą a konsumentem.

do góry