posted by: Hubert Schwarz
Utworzono: 19 marzec 2012

Ochrona znaków towarowych

Znaki towarowe są istotnym elementem wizerunkowym związanym z firmą przedsiębiorcy. Za ich pomocą możliwe jest identyfikowanie produkowanych towarów lub świadczonych przez przedsiębiorcę usług. Stanowią one również wyraźna informację dla konsumenta, że firmowany danym znakiem towarowym towar lub usługa ma określoną jakość. O rejestrację znaku towarowego warto zabiegać, gdyż producenci z innych państw, jeśli dostrzegą dobrze sprzedającą się, niezastrzeżoną markę polską, zapewne spróbują sami zastrzec prawa do identycznego lub podobnego znaku towarowego. Podobnie mogą zrobić także nieuczciwi konkurencji krajowi i zarejestrować „na swój rachunek” niezarejestrowany znak towarowy w celu podrabiania produktów, obniżania ich jakości i doprowadzenia w ten sposób do utraty zaufania klientów do produktów danej marki. W procedurze przez Urzędem Patentowym obowiązuje bowiem zasada: kto pierwszy złoży wniosek o rejestrację danego znaku, ten będzie miał pierwszeństwo do jego rozpatrzenia.  
Przedmiotem ochrony może być tylko znak towarowy jako całość, a nie fragment (część) tego oznaczenia handlowego, niezależnie od jego kompozycji. W szczególności może nim być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), a nawet adres domeny internetowej, jeżeli oznaczenie takie nadaje się do odróżnienia w obrocie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Polskie firmy, które będą rejestrować znaki towarowe, mogą to uczynić w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (jesli ochrona znaku ma obejmowac terytorium RP) albo za pośrednictwem Urzędu do Spraw Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w hiszpańskim Alicante, albo przy pomocy Międzynarodowego Biura w Genewie (gdy ochrona znaku ma obowiązywać we wszystkich krajach Unii Europejskiej).
Zgłoszenia można dokonać osobiście albo za pośrednictwem pełnomocnicka. Opłata za zgłoszenie znaku towarowego wynosi w wymiarze podstawowym (w ramach trzech klas objętych ochroną) 550 zł za rejestrację znaku i dodatkowo 120 zł od każdej klasy powyżej trzech. Nie jest to kwota wysoka, jeśli weźmie się pod uwagę negatywne konsekwencje związane z brakiem posiadania ochrony na używany znak towarowy. Rejestracja następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty i obejmuje dziesięcioletni okres ochrony. Pismo o przedłużenie prawa ochronnego na znak towarowy na kolejny dziesięcioletni okres ochrony (podając numer rejestracyjny znaku oraz nazwę znaku ) powinno być złożone przed końcem upływającego okresu ochrony, jednak nie wcześniej niż na rok przed jego upływem. Wraz z pismem należy wnieść należną opłatę za ochronę.
Uzyskana ochrona na znak towarowy jest wyłącznym prawem podmiotowym, o czasowej i terytorialnej skuteczności. Oznacza to, że uprawnionemu przyznania jest pewna sfera monopolu w zakresie korzystania z zarejestrowanego znaku „polegająca na:
1)    umieszczaniu znaku na towarach objętych rejestracją lub ich opakowaniu i wprowadzeniu tych towarów do obrotu,
2)    umieszczaniu znaku na dokumentach związanych z wprowadzaniem towarów do obrotu lub związanych ze świadczniem usług,
3)    posługiwaniu się nimi w celach reklamy” (art. 154 prawa własności przemysłowej).
Urząd Patentowy RP dokonuje ogłoszenia o zgłoszeniu znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego RP, niezwłocznie po upływie trzech miesięcy od daty dokonania zgłoszenia.

do góry