posted by: Magdalena Walczak
Utworzono: 27 styczeń 2019

Powołanie komisji bezpieczeństwa i higieny pracy

Zgodnie z art. 23712 § 1 zdanie 1 Kodeksu Pracy pracodawca zatrudniający więcej niż 250 pracowników powołuje komisję bezpieczeństwa i higieny pracy jako swój organ doradczy i opiniodawczy. Jak zauważa w Komentarzu do Kodeksu Pracy dr hab. K. Walczak „obowiązek powołania komisji bhp ciąży na pracodawcach zatrudniających powyżej 250 pracowników. W przypadku pracodawców prowadzących działalność w formie wielozakładowej (wielodziałowej) przy ustalaniu liczby zatrudnionych należy uwzględnić stan zatrudnienia w całym przedsiębiorstwie, czyli również w oddziałach lub wydzielonych zakładach, jeżeli nie są one wyodrębnione jako oddzielni pracodawcy.”

Biorąc pod uwagę brzmienie przepisu art. 23712 § 1 zd. 1 KP należy stwierdzić, że w każdej sytuacji, w której ilość pracowników zatrudnionych u pracodawcy przekroczy liczbę 250, pracodawca ten jest zobowiązany do powołania komisji bhp. W szczególności nie istnieją podstawy do przyjęcia, że pod uwagę należałoby brać tu zatrudnienie średnioroczne, ponieważ nie wynika to z treści analizowanego przepisu. Na potwierdzenie powyższego wskazać można a contrario, że np. w ustawie – Prawo przedsiębiorców, która ustala wymogi dotyczące mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców i w której przy ustalaniu ilości pracowników bierze się pod uwagę średnioroczne zatrudnienie, zostało to określone wprost w treści przepisów.

Jeżeli natomiast ilość zatrudnionych pracowników spadnie poniżej liczby 250, na pracodawcy przestaje ciążyć obowiązek posiadania komisji bhp. Nie oznacza to jednak, że w takiej sytuacji pracodawca będzie zobowiązany do rozwiązania komisji, ponieważ nie istnieją przeszkody, aby komisja bhp działała również u pracodawcy zatrudniającego mniejszą ilość pracowników niż 250.  Do decyzji pracodawcy należeć będzie zatem to, czy komisja zostanie rozwiązana czy będzie dalej funkcjonować.

Zgodnie z art. 23712 § 1 zd. 2 KP w skład komisji bhp wchodzą w równej liczbie przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby bhp i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy. Przewodniczącym komisji bhp jest natomiast pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, a wiceprzewodniczącym - społeczny inspektor pracy lub przedstawiciel pracowników.

do góry