Planowanie przestrzenne a działalność geologiczno-górnicza

więcej

 Nowelizacja PGG a kwalifikacje osób dozoru

więcej

 Zagrożenie klimatyczne - nowelizacja przepisów 

więcej

 Pojęcie „nienaruszania” przeznaczenia nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 

więcej

 Wyznaczanie obszaru górniczego 

więcej

Prawo geologiczne i górnicze jest ciekawą, ale i trudną materią (gałęzią prawa). Współpracując z kopalniami podziemnymi, otworowymi oraz odkrywkowymi oraz stowarzyszeniami i organizacjami pracodawców zrzeszającymi przedsiębiorców oraz osoby kierownictwa i dozoru ruchu, zdobyliśmy doświadczenie również i w tej dziedzinie.

Naszym klientom doradzamy na każdym etapie funkcjonowania zakładu górniczego, oferując kompleksowe doradztwo prawne zarówno właścicielom kopalń, jak i pracownikom kierownictwa i dozoru ruchu. W szczególności zaś nasze porady dotyczą:

 • utworzenia zakładu górniczego,
 • pozyskania koncesji na poszukiwanie, rozpoznanie lub wydobycie kopalin ze złóż,
 • zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego,
 • otrzymania zgód wodnoprawnych (w tym pozwoleń wodnoprawnych) itp.,
 • pomocy na każdym etapie funkcjonowania kopalni,
 • współpracy z osobami kierownictwa i dozoru ruchu kopalni, mierniczymi górniczymi oraz geologami,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP) w kopalni oraz zasad prowadzenia ruchu zakładów górniczych,
 • reprezentacji przed Ministerstwem Środowiska, dyrektorami okręgowych urzędów górniczych oraz Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego, urzędami gmin, starostwami, urzędami marszałkowskimi, Państwowym Gospodarstwem Wodnym "Wody Polskie" czy Urzędami Żeglugi Śródlądowej,
 • uczestniczenia w kontrolach oraz postępowaniach pokontrolnych,
 • sporządzania odwołań od decyzji i reprezentacji przed sądami w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz wykroczeniowym i karnym,
 • pomocy przy zakończeniu działalności - w tym na etapie rekultywacji.

Mec. Hubert Schwarz był założycielem i prezesem zarządu Stowarzyszenia Kopalń Odkrywkowych we Wrocławiu. Opublikował kilkadziesiąt publikacji z zakresu prawa geologicznego i górniczego, w tym dwutomowy komentarz do ustawy - PGG. Był także prelegentem szeregu konferencji poświęconych tej dziedzinie prawa, współtwórcą projektu Polityki Surowcowej Państwa oraz wybranych programów wykonawczych. Redagował wortal poświęcony nowemu Prawu geologicznemu i górniczemu. Sekretarzował Komisji ds. Zagrożeń i Stosowania Prawa w Odkrywkowych Zakładach Górniczych. Posiada stopień generalnego honorowego dyrektora górniczego, nadany przez Ministra Gospodarki. W latach 2017-2018 był dyrektorem Departamentu Polityki Surowcowej i Analiz w Ministerstwie Środowiska, odpowiedzialnym m.in. za legislację w obszarze geologii i górnictwa. Jest wiceprzewodniczącym Komitetu ds. Zrównoważonej Energii UNECE (ONZ) oraz Eksperckiej Grupy ds. Klasyfikacji Zasobów UNECE (ONZ). Reprezentował Polskę przed Trybunałem Sprawiedliwości UE.

do góry